کاراکوک (سرویس HR)

این استارتاپ بر مبنای ایده استفاده از بازی برای تحلیل ویژگی های فردی و نیز بکارگیری بازی برای آموزش این ویژگی ها شکل گرفته است. در واقع کاراکوک در حوزه تحلیل و شخصی سازی بازی های رومیزی از دو منظر روانشناسی و کسب و کار و ارائه بازی ها به مشتریان فردی و سازمانی بر اساس فاکتورهای مدنظر آنها تمرکز دارد.

Scroll to Top